Przetargi.pl
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, w ramach zadania „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”.

Centrum Kultury "Zamek" ogłasza przetarg

 • Adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 465 348 , fax. 616 465 308
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Zamek"
  ul. Św. Marcin
  61-809 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 465 348, fax. 616 465 308
  REGON: 27817800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, w ramach zadania „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu nagłośnieniowego wraz z jego uruchomieniem i prze-szkoleniem personelu w ramach zadania „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”, w tym w szczególności: a) dostawę sprzętu nagłośnieniowego; b) montaż i uruchomienie sprzętu; c) sporządzenie dokumentacji technicznej (powykonawczej); d) przeprowadzenie instruktażu wdrożeniowego dla pracowników Zamawiającego; e) zapewnienie gwarancji jakości; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32340000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy; 3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach