Przetargi.pl
Dostawa mikrofonów bezprzewodowych, nadajników i odbiorników do mikrofonów bezprzewodowych oraz wyposażenia dla nich dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-144 Poznań, Serafitek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 506 400 , fax. 618 755 123
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
  Serafitek 8
  61-144 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 506 400, fax. 618 755 123
  REGON: 10418973001430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikrofonów bezprzewodowych, nadajników i odbiorników do mikrofonów bezprzewodowych oraz wyposażenia dla nich dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mikrofonów bezprzewodowych, nadajników i odbiorników do mikrofonów bezprzewodowych oraz wyposażenia dla nich dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32340000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 2 Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia; 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 5 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach