Przetargi.pl
Dostawa sprzętu na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówke ogłasza przetarg

 • Adres: 38-321 Staszkówka, Św. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 541 124, , fax. 183 541 124
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówke
  Św. Jana Pawła II 3
  38-321 Staszkówka, woj. małopolskie
  tel. 183 541 124, , fax. 183 541 124
  REGON: 49282847900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsstaszkowka.szkolnybip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pzredmiotem zamówienia jest dostawa: 1.1 Część 1: Dostawa mebli kuchennych 1.2 Część 2: Dostawa i montaż pieca do wypalania gliny wraz z dostawą asortymentu towarzyszącego 1.3 Część 3: Dostawa drobnego sprzętu AGD 1.4 Część 4: Dostawa instrumentów muzycznych 1.5 Część 5: Dostawa drobnego sprzętu, wyposażenia oraz artykułów biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć w placówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia specyficznych wymagań w odniesieniu do etgo warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach