Przetargi.pl
Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, realizowany w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4464043, , fax. 184464186
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
  Rynek 20
  33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 4464043, , fax. 184464186
  REGON: 49189308400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, realizowany w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, realizowany w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 2.1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2.1.1.Zakres robót obejmuje: - remont drogi rowerowej w ramach modernizacji mającej na celu włączenia ruchu rowerowego w związku z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo11 w km 40+677.00 do 42+525.00 na dz. o nr ewid.681, 680, 674/2, 1211, 40/1, 266/3, 724, 723, 722, 716, 715, 713, 712, 711, 710, 709, 708/2, 707, 706, 699, 698, 696, 695, 694/1, 1212/1, 1212/2, 714/3, 671, 670, 693/1, 692/2, 688/7, obręb 0001,jednostka ewidencyjna 121013_4 (Piwniczna-Zdrój, miasto) dz. o nr ewid. 266, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 442, 320, 321, 305/4, 304/1, 303, 302/1, 302/2, 301, 300 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 121013_5(Piwniczna-Zdrój,wieś) – rozbudowa drogi gminnej 293579K na długości 110,43 m w miejscowości Piwniczna-Zdrój zgodnie z załączonym przedmiarem robot. Remont i rozbudowa ma na celu dostosowanie parametrów dróg do wymogów trasy rowerowej EuroVelo 11. 2.1.2 Wykonawca zapewnia obsługę laboratoryjną na każdym etapie inwestycji. 2.1.3 Wykonawca zapewnia taką organizację ruchu na budowie aby zapewnić ciągłość komunikacyjną ze względu na lokalizacje przy drodze zabudowań mieszkalnych oraz obiektu użyteczności publicznej. Informacja o wszelkich utrudnieniach w komunikacji wymagają poinformowaniu mieszkańców o takich planach poprzez informacje wywieszone na tablicach ogłoszeń, informacja przekazana do Sołtysa wsi/ Przewodniczących Osiedli wsi, strona intranetowa miasta www.piwniczna.pl z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem. Oznakowanie terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym Czasowym Projektem Organizacji Ruchu 2.2. Wbudowanie materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiałów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie materiały muszą być trwałe i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 2.2.1. Na planowany zakup , materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych w przedmiarze należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego . 2.3.. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z przedmiarem z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową. 2.4. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.5. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.6. Przedmiot zamówienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie osobom niepełnosprawnym poprzez niwelację różnic poziomów. Przewidziano dopuszczalne spadki na powierzchni utwardzonej, nie projektuje się żadnych stopni, uskoków. 2.7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1040 poż. zm). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji 2.8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy z podaniem konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót 2.9. kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45233140-2 Roboty drogowe 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233250-6Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 17 000,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100); 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju, BS Piwniczna, nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001, z adnotacją wadium – Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, realizowane w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) w terminie do 05.03.2020r. Sposób przekazania: oryginał dołączony do oferty; 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego; 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie; 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela; 9. W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu; 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy; 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: Wykonawcy winni przedłożyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy zawierający również oświadczenie w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej „oświadczeniem”, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu. W przypadku w którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 2. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PZP) – jeżeli dotyczy – należy dołączyć do oferty. 6. Inne dokumenty zgodnie z SIWZ. 7. W terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. B. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: B.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 1.1) wskazanym w pkt 4 z sekcji III ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia tych dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów. B.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. B.1. B.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia tych dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach