Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16/7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6491557, 6487219 , fax. 016 6491590
 • Data zamieszczenia: 2016-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
  ul. Szpitalna 16/7 16/7
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6491557, 6487219, fax. 016 6491590
  REGON: 00030451000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przeworsk.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr .2 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w Załączniku do SIWZ. W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w pytaniach i odpowiedziach, Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 - Nazwa towaru W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach