Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2761058 , fax. 17 2761058
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 10 10
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 17 2761058, fax. 17 2761058
  REGON: 37048251200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego w pakietach: 1. Igły jednorazowego użytku, 2. Opakowania na odpady medyczne , 3. Cewniki, 4. Elektrody do defibrylatora Cardio Aid 200 5. Sprzęt anestezjologiczny, 6. Akcesoria elektrochirurgiczne kompatybilne z diatermiami Force EZ , oraz Mega Power TM, 7. Papier krepowany, 8. Rękawy sterylizacyjne, 9. Elektrody do defibrylatora LIFEPACK 12, 10. Strzykawki jednorazowego użytku, 11. Przyrządy do przetoczeń, 12. Pojemnik do transportu wycinków histopatologicznych, 13. Przyrządy do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych, 14. Anestezjologia - rurki, 15. Dreny tlenowo - nosowe oraz akcesoria do inhalacji, 16. Dreny do odsysania, 17. Szyny unieruchamiające, 18. Sprzęt anestezjologiczny, 19. Sprzęt urologiczno - gastrologiczny, 20. Elektrody do czasowej stymulacji serca, 21. Kaniule noworodkowe, 22. Sprzęt pomocniczy, 23. Fartuchy chirurgiczne operacyjne jednorazowego użytku, 24. Artykuły higieniczne dla noworodków, 25. Pieluchomajtki dla dorosłych, 26. Rękawice lateksowe, 27. Szczoteczki cytologiczne, 28. Elektrody do defibrylatora WELCH ALLYN PIC, 29. Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych, 30. Przedłużacze do pomp infuzyjnych, 31. Bloker, przyrząd precyzyjny, 32. Kaniula dotętnicza, 33. Cewniki do odsysania, 34. Szczoteczko - patyczek, 35. Myjki jednorazowe, 36. Mankiety do ciśnieniomierza, 37. Elektrody specjalne, 38. Zestaw do punkcji opłucnej, 39. Szczotki do czyszczenia narzędzi, 40. Fartuch nieprzemakalny, 41. Rękawice chirurgiczne neoprenowe - w asortymencie i ilości określonych w Części XIX Szczegółowa specyfikacja - formularz cenowy . 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu cenowym - załączniku nr 1 do oferty, a nadto posiadać wpisy do odpowiednich rejestrów lub deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające obrót oferowanych artykułów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w jednostkach Służby Zdrowia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozstrzyzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach