Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 240 47 23 , fax. 17 240 47 23
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
  ul. Leśna 22 22
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 240 47 23, fax. 17 240 47 23
  REGON: 00030665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-lezajsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku: Część nr 1: Aparaty do transfuzji i przetaczania płynów infuzyjnych, przyrząd do szybkiego przetaczania krwi; Część nr 2: Bezpieczna igła z osłonką zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, bezpieczna sterylna igła do wstrzykiwacza insulinowego, venflon bezpieczny, bezpieczna sterylna kaniula dożylna z przedłużaczem w systemie zamkniętym, kaniula pediatryczna bez portu bocznego; Część nr 3: Paski i płyny kontrolne do gleukometru; Część nr 4: Wkłady wymienne 2,5 l do ssaka Basic 30 Medela; Część nr 5: Elektroda neutralna jednorazowego użytku z nakładką kontaktową kompatybilną z kablem łączącym ERBE; Część nr 6: Podkłady wykonane w 100% z celulozy 2 warstwowe, prześcieradła wykonane z włókniny polipropylenowej; Część nr 7: Zestaw do hemofiltracji, filtry dializacyjne M i L, torebka zbierająca płyn, cewnik dializacyjny dwuświatłowy; Część nr 8: Jednorazowa pułapka na polipy z jedną komorą do pobierania do endoskopów; Część nr 9: Opaski do opaskowania żylaków odbytu oraz przełyku jednorazowe do endoskopów; Część nr 10: Elektroda jednorazowa ERBE NESSY do endoskopów; Część nr 11: Pułapka wodna WterLock2 aparat do znieczulenia Fabius; Część nr 12: Zestaw do wstrzykiwań dożylnych automatycznym injektorem kontrastu BRACCO EMPOWER CTA+
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy towaru
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-lezajsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach