Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, jego instalację, konfigurację i włączenie do pracy w istniejącej sieci komputerowej.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowskiego 1/27
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2156904 , fax. 086 2156904
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Szosa Zambrowskiego 1/27
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2156904, fax. 086 2156904
  REGON: 45066982600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatlomzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, jego instalację, konfigurację i włączenie do pracy w istniejącej sieci komputerowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rozbudowa istniejącego serwera/macierzy wraz z usługą instalacji i konfiguracji, 2. Dostawa pięciu komputerowych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, monitorem i zasilaczem UPS, 3. Dostawa pamięci masowej nie mniejszej niż 8 TB, 4.Podłączenie do sieci stacji roboczych, pamięci masowej i ich konfiguracja. Uruchomienie na wszystkich dostarczonych stacjach roboczych oprogramowania TurboEwid i Oracle 10g funkcjonującego w sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatlomzynski.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach