Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7302923, 7302322 , fax. 085 7302322
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Studziwodzka 37 37
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7302923, 7302322, fax. 085 7302322
  REGON: 00015169600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkbielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przystosowanego do prac komunalnych wraz z fabrycznie nowym osprzętem (pług do odśnieżania - 1 szt., posypywarka - 1 szt., zamiatarka - 1 szt.) przystosowanym do pracy z ciągnikiem dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim o niżej wymienionych parametrach technicznych: I. CIĄGNIK: A. Silnik: 4 cylindrowy z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza (intercooler) a) pompa wtryskowa na common rail b) norma toksyczności spalin: EURO III c) moc silnika: 84 KM ÷ 95 KM d) pojemność skokowa: 4650 ÷ 4850 cm3 e) moment obrotowy silnika: minimum 440 Nm B. Układ napędowy: stały na 4 koła a) oś przednia z reduktorami typu belkowego b) sprzęgło: suche, jednotarczowe, załączane mechanicznie ze wspomaganiem hydraulicznym c) blokada mechaniczna różnicowa: załączana elektrohydraulicznie d) zakres prędkości jazdy: 2,7 ÷ 40,0 km/h e) skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana, ilość przełożeń przód/tył 14/4 C. Układ kierowniczy: z hydrostatyczną przekładnią kierowniczą a) zawieszenie: sztywne, wahliwe D. Układ hamulcowy: a) rodzaj: tarczowe, suche b) instalacja hamulcowa przyczepy: dwuprzewodowa + jednoprzewodowa E. Układ hydrauliczny: a) rodzaj: w układzie otwartym (Open Center) b) pojemność zbiornika oleju: minimum 30 dm3 c) wydatek pompy: minimum 45 dm3/min d) ciśnienie robocze: minimum 180 bar e) ilość gniazd hydraulicznych tył/przód: minimum 2 pary + wolny zlew / 1 para F. TUZ: trójpunktowy układ zawieszenia a) tylny: wg ISO 730-1 kat. II z dwoma siłownikami b) udźwig w osi końcówek cięgieł: minimum 4500 kg c) przedni: wg ISO 730-1 kat. II d) udźwig w osi końcówek cięgieł: minimum 1500 kg G. Wałek odbioru mocy (WOW) tylny: a) sprzęgło: niezależne, mokre b) załączanie: elektrohydrauliczne c) zakres prędkości: niezależnie 540/1000 H. Kabina: a) jednomiejscowa b) ogrzewana c) dodatkowe siedzisko pasażera I. Instalacja elektryczna: oświetlenie parzyste, przystosowane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pojazdów a) napięcie V i 12V, rozrusznik 24V b) światło błyskowe pomarańczowe na kabinie c) ilość świateł roboczych przód/tył: 6/2 (białe) J. Wymiary: a) rozstaw osi: 2400 ÷ 2500 mm b) szerokość: 1950 ÷ 2550 mm c) wysokość: 2740 ÷ 2790 mm d) prześwit: minimum 390 mm K. Dopuszczalna masa całkowita: maksymalnie 6900 ÷ 7100 kg a) masa własna: maksymalnie 5300 kg L. Rok produkcji: 2012 II. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA: a) sterowanie z kabiny kierowcy b) trójpunktowy układ zawieszenia c) 4 ustalone pozycje robocze d) lemiesz: gumowy e) koła podporowe f) masa: 600 ÷ 620 kg III. POSYPYWARKA: a) sterowanie z kabiny kierowcy b) trójpunktowy układ zawieszenia c) pojemność zbiornika: do 0,5 m3 d) ładowność: 550 ÷ 650 kg e) napęd hydrauliczny f) masa własna: do 120 kg g) szerokość robocza (posypywania): 1 ÷ 6 m IV. ZAMIATARKA: a) sterowanie z kabiny kierowcy b) trójpunktowy układ zawieszenia c) szerokość szczotki: 2 m d) napęd hydrauliczny e) sterowanie kątem pracy szczotki hydrauliczne Wymagania dotyczące gwarancji: 1. Wymagana jest gwarancja: a) na ciągnik - minimum 18 miesięcy b) na osprzęt (wymieniony w pkt II-IV) - minimum 12 miesięcy 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie dalej jak 80 km od siedziby zamawiającego. 3. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, w szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegającemu naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. 4. Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika z osprzętem musi wynosić maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie uzgodnionym przez obie strony. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w okresie gwarancyjnym) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępczy ciągnik lub osprzęt na koszt własny. 6. Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. Ubezpieczenie: Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW w pierwszym roku pokrywa Wykonawca. Warunki dostawy: 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy. 2. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem (na nr 85 731-82-10) o terminie odbioru pojazdu. 4. Przez wykonanie dostawy rozumie się przekazanie 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika z kompletnym wyposażeniem wraz z osprzętem oraz pełną dokumentacją upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 5. Przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez upoważnione osoby. 6. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, wyciąg ze świadectwa homologacji (zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 05.108.908 z poź. zm.), instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji we właściwym urzędzie, komplet kluczyków. 7. Wykonawca, w dniu dostawy, przeszkoli przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonego pojazdu. 8. Wykonawca gwarantuje, że pojazdy będące przedmiotem zamówienia są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniają warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 06.11.2012 r. do godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach