Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod. - kan. - część III

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5676053 , fax. 087 5675022
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 14
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5676053, fax. 087 5675022
  REGON: 790011345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod. - kan. - część III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest trzecią częścią (zamówienie udzielane w częściach) dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej wykonania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji w roku 2013. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie Części, a każda część podzielona została na Zadania. 1.1. CZĘŚĆ I - Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dotyczących 2 zadań oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zadanie Nr 1 Ulica Wojska Polskiego na odcinku od Buczka do Bydgoskiej 1) sieć wodociągowa ? 150 w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od istniejącego wodociągu ? 150 w ul. Buczka do połączenia z wodociągiem w ulicy Bydgoskiej - długość ok. 900 m, 2) sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości ok. 900 m od ul. Buczka do ulicy Bydgoskiej wraz z odgałęzieniami do budynków istniejących i planowanych. Zasięg sieci będzie można określić po dokonaniu analizy aktualnych potrzeb i wynikających z opracowywanego MPZP oraz możliwości technicznych odprowadzenia ścieków z przedmiotowego terenu. Zadanie Nr 2 Ulica Nowomiejska 1) sieć wodociągowa ? 200 o długości ok. 240 m w pasie drogowym ulicy Nowomiejskiej. 1.1.2. Wycena powinna obejmować: - projekt budowlany w ilość 6 szt. + wersja elektroniczna na płytce CD, - przedmiary, - kosztorys inwestorski, - mapa do celów projektowych, - niezbędne badania gruntów w zakresie wymaganym przepisami, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: podane w opisie długości sieci są orientacyjne. Dokładna długość sieci wyniknie w trakcie projektowania. Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie. 1.1.3. Wykonawca ma wycenić nadzór autorski dla każdego zadania oddzielnie. Wynagrodzenie za nadzór autorski płacony będzie proporcjonalnie do ilości zrealizowanych zadań. 1.2. CZĘŚĆ II - Sieć kanalizacji deszczowej 1.2.1. CZĘŚĆ IIA Przedmiotem zadania jest opracowanie projektów budowlanych budowy kanalizacji deszczowej dotyczących 2 zadań oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zadanie 1 Ulica Bukowa/ Świerkowa /Kolejowa Zaprojektować odwodnienie ulicy Bukowej w kierunku ul. Świerkowej do istniejącej kanalizacji w ul. Kolejowej w pobliżu parku PKP. Łączna długość ok. 500 m. W projekcie uwzględnić zapisy i ustalenia z MPZP. Zadanie 2 Projekt zamienny do projektu - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Różanej z Klonową ..... Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w u. Świerkowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Klonowej ... w części dotyczącej przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Różanej z ul. Klonową oraz w ulicy Klonowej. Zmiana dotyczy dokonania ponownych obliczeń zlewni pod kątem możliwości zmniejszenia średnicy kanału deszczowego z ? 500 na ? 400/315. 1.2.2. Wycena powinna obejmować: - projekt budowlany w ilość 6 szt. + wersja elektroniczna na płytce CD, - przedmiary, - kosztorys inwestorski, - mapa do celów projektowych, - niezbędne badania gruntów w zakresie wymaganym przepisami, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: podane w opisie długości sieci są orientacyjne. Dokładna długość sieci wyniknie w trakcie projektowania. Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie. 1.2.3. Wycenić nadzór autorski dla każdego zadania oddzielnie. Wynagrodzenie za nadzór autorski płacony będzie proporcjonalnie do ilości zrealizowanych zadań. 1.3. CZĘŚĆ IIB Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji uporządkowania kanalizacji deszczowej. Celem opracowania jest uzyskanie informacji o możliwości przebudowy istniejącego układu sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie 3 Rejon Osiedla Północ II Sprawdzenie możliwości przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Północ II aktualnie odprowadzającej ścieki do wylotu W-24 w celu jego odciążenia poprzez przełączenie do zlewni z wylotem W-3 lub/i W-28. 1.3.1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: a. analizę stanu faktycznego b. obliczenie przepływów rzeczywistych oraz przyszłościowych c. propozycję budowy nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeliczeniem średnic i spadków d. określenie szacunkowych kosztów budowy sieci kanalizacji deszczowych. e. niezbędna jest wizja w terenie. 1.3.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje własnym staraniem i na koszt własny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.suwalki.pl - BIP - Menu przedmiotowe - Przetargi - Specyfikacje do pobrania
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach