Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Gmina Niedrzwica Duża ogłasza przetarg

 • Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedrzwica Duża
  Lubelska 30
  24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
  tel. 815 175 085, , fax. 815 175 085
  REGON: 54052900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym””. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (numer projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 3. Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu/oprogramowania do poszczególnych Gmin: 1) Gmina Niedrzwica Duża: a) komputer przenośny – 1 szt., b) zestaw komputerowy – 12 szt., c) przełącznik sieciowy (typ 1) – 1 szt. 2) Gmina Jabłonna - zestaw komputerowy – 7 szt., 3) Gmina Strzyżewice: a) dysk zewnętrzny przenośny 4 TB – 2 szt., b) zestaw komputerowy – 15 szt., c) dysk NAS wraz z system do zarządzania kopiami bezpieczeństwa – 3 szt., d) przełącznik sieciowy (typ 2) – 2 szt. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 – 1.6 do SIWZ. Wykonawca wykona zamówienie z uwzględnieniem zapisów umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż wyposażenia, ustawienie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 6. Adresy dostawy: 1) wyposażenie dla Gminy Niedrzwica Duża – adres dostawy – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, 2) wyposażenie dla Gminy Jabłonna – adres dostawy – Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22, 23 - 114 Jabłonna – Majątek, 3) wyposażenie dla Gminy Strzyżewice – adres dostawy – Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice. 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.1-1.6 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim. 8. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. 9. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia. 10. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek, w godzinach każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 11. Dostawa i montaż obejmuje również wszelkie rozruchy, badanie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny ich prawidłowego działania. 12. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1.1 - 1.6 do SIWZ) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 13. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2)jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 3)w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku niezałączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach