Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 4 części

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3023252 , fax. 058 3023962
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50 50
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3023252, fax. 058 3023962
  REGON: 00009289300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.wiw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I - Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych - 20 szt. oraz pakietów biurowych MS Office 2010 - 21 szt. Część II - Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych - 20 szt. Część III - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych - 40 szt. Część IV - Dostawa serwerów - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach