Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kwidzyn oraz zapewnienia im opieki w schronisku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 261-41-51 , fax. 055 2792306
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 261-41-51, fax. 055 2792306
  REGON: 17074776700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kwidzyn oraz zapewnienia im opieki w schronisku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kwidzyn oraz zapewnieniu im opieki w schronisku. 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kwidzyn ma charakter stały, odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego; 2. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przez przeszkolone osoby, odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru; 3. wyłapane zwierzęta Wykonawca przewozi swoim środkiem transportu do schroniska; 4. transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 5. w schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę, polegającą w szczególności na: a) wyżywieniu, b) opiece weterynaryjnej, w tym: badaniach, leczeniu, szczepieniach, znakowaniu (czipowaniu), sterylizacji, kastracji oraz usypianiu ślepych miotów trafiających do schroniska, c) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt pochodzących z terenu gminy Kwidzyn; 6. w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy Kwidzyn, w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej umową; 7. wykonawca będzie prowadził rejestr, który będzie obejmował: a) wykaz zwierząt wyłapanych z terenu gminy Kwidzyn będących w schronisku w danym miesiącu, b) wykaz zwierząt wyłapanych z terenu gminy Kwidzyn w danym miesiącu, c) wykaz, który określa liczbę zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę zwierząt padłych, liczbę zwierząt oddanych nowym właścicielom, leczonych, oznakowanych, zaszczepionych oraz poddanych zabiegom sterylizacji lub kastracji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 852000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakwidzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach