Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, fax. -
  REGON: 57959500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2). 2. Sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozdysponowany pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Wałbrzych, z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli tych szkół, celem wykorzystania do prowadzenia nauki w sposób zdalny. 3. Parametry techniczne sprzętu komputerowego i inne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia winien być pozbawiony wad prawnych. 4. Urządzenia, o których mowa powyżej powinny być fabrycznie nowe, a także posiadać wszelkie kable połączeniowe oraz elementy zapewniające instalację urządzeń, oraz spełniać pozostałe wymagania wynikające ze specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do umowy. 5. Komponenty dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach