Przetargi.pl
Dostawa rurociągów - zakup przyłączy ciepłowniczych położonych w Dęblinie

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-661 Wrocław, Plac Solidarności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 78 88 501 , fax. +48 71 78 88 502
 • Data zamieszczenia: 2021-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
  Plac Solidarności 1/3/5
  53-661 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 78 88 501, fax. +48 71 78 88 502
  REGON: 230928729
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pter.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rurociągów - zakup przyłączy ciepłowniczych położonych w Dęblinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa rurociągów - zakup przyłączy ciepłowniczych położonych w Dęblinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44161000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną