Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 710 041 , fax. 322 710 809
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  ul. Zamkowa 1
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 710 041, fax. 322 710 809
  REGON: 25945000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania szczegółowo opisanego w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 3 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ w ilościach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. 2.Zamówienie podzielono na cztery (4) części, w tym: 2.1. Część I – Komputery przenośne, 2.2. Część II – Sprzęt komputery oraz oprogramowanie, 2.3. Część III – Oprogramowanie, 2.4. Część IV – Akcesoria komputerowe. 3. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż grudzień 2019r. 4. Urządzenia muszą być kompletne, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. 5. Wykonawca dostarczy oprogramowania objęte przedmiotem zamówienia wraz ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia, np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, jeśli jest to niezbędne do ich uruchomienia. 6. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenie oraz wszelkie gwarancje i naprawy gwarancyjne. 7. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimalnej gwarancji zgodnie z okresami podanymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 8. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania urządzenia chyba, że rodzaj uszkodzenia będzie wymagał naprawy w siedzibie Wykonawcy. Przewóz do i z miejsca naprawy następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykonywany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. 10. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas przystąpienia grupy serwisowej Wykonawcy do usuwania usterki lub awarii urządzenia po jej zdiagnozowaniu, liczony od chwili jej zgłoszenia. 11. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dla poszczególnych produktów: kart gwarancyjnych, wszelkich atestów (jeżeli dotyczy), deklaracji zgodności jeżeli są one wymagane prawem i instrukcji obsługi w języku polskim. 12. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych opisanych w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy. 14. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. 15. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 15.1. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do parametrów produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej. 15.2. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot o cechach (parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 15.3. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach