Przetargi.pl
Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SUM.EDU.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca dostarczy, wniesie, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz parametrami technicznymi określonymi w Ofercie (Formularz ofertowy i Specyfikacja techniczna), bezpośrednio do miejsc wskazanych w Wykazie miejsc dostaw stanowiącym załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach