Przetargi.pl
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42” w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42” w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 w Tychach realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1 Opracowanie projektu 3.1.2 Wykonanie zaprojektowanych robót 3.1.3 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 3.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - koncepcyjnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów i urządzeń, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Propozycje materiałowe ostatecznie zatwierdza Zamawiający na podstawie opinii Inspektora na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry techniczne zaproponowanych materiałów. 3.3 Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. 3.4 Szczegółowy zakres zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 3.5 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 – prace budowlane 45 11 13 00 – 1 – roboty rozbiórkowe 45 26 25 00 – 6 – roboty murarskie i murowe 45 44 21 00 – 8 – roboty malarskie 45 42 11 41 – 4 – instalowanie przegród 45 32 00 00 – 6 – roboty izolacyjne 45 45 00 00 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45 11 12 20 – 6 – usuwanie gruzu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 8.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy). 8.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.4.1. Pieniądzu, 8.4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.4.3. Gwarancjach bankowych, 8.4.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.4.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U.2019 poz. 310 ze zm.). 8.5. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego sprawa nr DTE – 340/94/05/2020 Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 w Tychach Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Nr rachunku bankowego: 86 1240 2975 1111 0010 6583 2252 8.6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. UWAGA! W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Tychach przy ul. Filaretów 31 w Dziale Księgowości (pokój nr 4). 8.7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą PZP, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących zamawiającemu zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 10.3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 10.3.2. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 10.3.3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 10.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 10.3.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. (jeżeli dotyczy); 10.3.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach