Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz projektu „Czas Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-130 Kotuń, ul. Siedlecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 414 363 , fax. 256 414 363
 • Data zamieszczenia: 2020-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Siedlecka
  08-130 Kotuń, woj. mazowieckie
  tel. 256 414 363, fax. 256 414 363
  REGON: 51833820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz projektu „Czas Seniora”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań społecznych wraz z instalacją i instruktażem w 9 klubach seniora na terenie gmin realizujących projekt „Czas seniora” w projekcie partnerskim, którego Liderem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę Laptopów z oprogramowaniem - 90 szt. b) Dostawę toreb na laptop, myszek do laptopa i podkładek pod mysz – po 90 szt. c) Instalację laptopów i instruktaż dotyczący zainstalowanego na laptopach oprogramowania w 9 klubach seniora na terenie gmin realizujących projekt „Czas seniora”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane od wykonawców po otwarciu ofert: Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach