Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!".

Powiat Nidzicki ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 253 279 , fax. 896 253 279
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nidzicki
  ul. Traugutta 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 253 279, fax. 896 253 279
  REGON: 51074250500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych oraz systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!". Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe części zamówienia: Część I – dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, w tym: 1. Komputery nauczyciela (przenośne) - szt. 9, 2. Komputery uczniów (stacjonarne) - 30 szt., 3. Komputery nauczyciela (stacjonarne) - 2 szt., 4. Tablica interaktywna - 5 szt., 5. Tablica multimedialna - 2 szt., 6. Tablica biała suchościeralna - 2 szt., 7. Wizualizery - 5 szt.; Część II – dostawa pomocy dydaktycznych, w tym: 1. Multimedialny geograficzny atlas świata - 1 szt., 2. Multimedialne programy do nauczania historii - 1 licencja, 3. Płyty CD/DVD z filmami historycznymi - 10 szt., 4. Maszyna elektrostatyczna - 1 szt., 5. Zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego - 4 szt., 6. Komplet do montażu obwodów i miernik uniwersalny - 4 szt., 7. Siatka dyfrakcyjna - 1 szt. , 8. Optyka geometryczna z laserem - 1 szt.; Część III – dostawa 2 kompletów systemu do nauczania języków obcych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach