Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i podobnego na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i podobnego na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu w postaci jednego komputera stacjonarnego typu AIO (All in One), dwóch laptopów, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz jednego projektora laserowego przenośnego (wraz z ich wyposażeniem) na potrzeby projektu pt. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”. 2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis techniczny, w tym parametry techniczno-funkcjonalne i innego rodzaju właściwości każdego z rodzajów sprzętu, o których mowa w ust. 1 powyżej (w tym dla poszczególnych laptopów i dla poszczególnych urządzeń wielofunkcyjnych) oraz ich wyposażenie (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) określa Załącznik nr 2 SIWZ. 3.Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia rozumieć należy wszystkie urządzenia określone w załączniku nr 2 SIWZ, jak też ich wyposażenie tam wskazane, w tym programy komputerowe (oprogramowanie), o których tam mowa. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu komputerowego. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt komputerowy innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 SIWZ). Podane w Załączniku nr 2 wymagania wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń i winny być dokładnie spełnione. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność sprzętu komputerowego w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 2 SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego (tj. innego niż fabrycznie nowy). Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie z konieczności zachowania charakteru prac naukowo-badawczych. 4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1)Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie numer 215 znajdującego się na II piętrze w skrzydle B budynku – Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedry Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ul. Papieża Pawła VI nr 3 w Szczecinie (wskazany budynek posiada windę, do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzeń i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej). 2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych § 6 ust. 3 Wzoru Umowy). 3)Wydanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 4 i 5 Wzoru Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu stosownie do postanowień tam wskazanych, w tym certyfikatów (deklaracji) zgodności CE w przypadkach wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ oraz ewentualne innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu przez Zamawiającego. 4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania w odniesieniu do tych elementów zaoferowanego wyposażenia Sprzętu, które stanowią programy komputerowe wskazane w załączniku nr 2 SIWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa (odpowiednio dla danego urządzenia). 5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady. 6.Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach