Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IVa/2020

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IVa/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego, komputerowego z wyposażeniem i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 23 samodzielne części, z których każda nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem”. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zakresu zawieranej umowy poprzez obniżenie do 20% wartości umowy. Dokonane pomniejszenie nie będzie wymagało aneksu do umowy, gdyż Zamawiający poinformuje wykonawcę przed zawarciem umowy drogą elektroniczną, z jakich pozycji ilościowo i wartościowo rezygnuje. Zapis będzie miał zastosowanie tylko do tych pozycji w ofercie, które zostały wycenione w formularzu ofertowym. W przypadku skorzystania z prawa pomniejszenia do 20% umowa będzie określała, z których pozycji Zamawiający rezygnuje odpowiednio pomniejszając wynagrodzenie wykonawcy. 3. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu sieciowego, komputerowego i wyposażenia w ramach danego Zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa Załącznik nr 1 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w załączniku nr 1 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań - zwanych w dalszej części SIWZ „podzadaniami” – w ramach każdego z zadań określa Załącznik nr 1 SIWZ. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach zadania. 4. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu komputerowego. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt komputerowy innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 SIWZ). Podane w Załączniku nr 1 wymagania wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń i winny być dokładnie spełnione. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność sprzętu komputerowego w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu sieciowego, komputerowego używanego (tj. innego niż fabrycznie nowy). Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie z konieczności zachowania charakteru prac naukowo-badawczych. 5. Ilekroć SIWZ nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści „Sprzęt komputerowy” lub „Sprzęt” bez bliższego określenia rozumieć należy jako całość sprzętu komputerowego, wyposażenia, wymagań technicznych i serwisowych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 SIWZ (w odniesieniu do danego Zadania), w tym oprogramowania, jeżeli w zakres niniejszego zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 SIWZ wchodzi również dostawa oprogramowania. 6. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności sprzętu sieciowego, komputerowego oraz dostarczenie go zamawiającemu. W odniesieniu do oprogramowania, przez dostarczenie sprzętu komputerowego należy rozumieć zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania przez zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie określonym dla oprogramowania w Załączniku nr 1 SIWZ, jeżeli zakres ten został określony w Załączniku nr 1 SIWZ. 7. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce – dalej zwane „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Uczelnianego Centrum Informatyki znajdujące się w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 20-21, 70-363 Szczecin (parter - wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń); 2) Zapewnienie Zamawiającemu licencji pełnej, bezterminowej w odniesieniu do programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu/podzadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu/podzadaniu Sprzętu; 3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na zasadach określonych postanowieniami działu XV ust. 14-16 SIWZ. 4) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu, c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 1 SIWZ lub Istotnych postanowieniach umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu, 8. Na żądanie odbiorcy Sprzętu, jego dostawa, oprócz czynności wskazanych w ust. 6 niniejszego działu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu. 9. Przez dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 4 niniejszego działu rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty oraz oznakowania Sprzętu w takim zakresie, w jakim są wymagane dla danego Sprzętu (w zadaniu, podzadaniu) w Załączniku nr 1 SIWZ. 10. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 – 8 niniejszego działu określać będzie umowa o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach