Przetargi.pl
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie"

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: Zakres zamówienia obejmuje: Część nr 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”. Stacje robocze: ilość sztuk – 17; Monitory: ilość sztuk – 18; Skaner – ilość sztuk -2, Aparat fotograficzny: ilość sztuk – 2; Pamięć RAM: ilość sztuk – 7; Karta graficzna: ilość sztuk – 7; Mysz: ilość sztuk – 10; Laptop: ilość sztuk - 1; Telewizor: ilość sztuk – 1; Projektor; ilość sztuk – 1; Dysk: ilość sztuk – 1, Listwa zasilająca: ilość sztuk – 6; Stacja dokująca: ilość sztuk -1; Oprogramowanie MS Office lub równoważny: ilość stuk – 14; zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 5.1 do SIWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z normą CE. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 24 miesiące na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowany sprzęt biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa projekt umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.1 do SIWZ. Część nr 2 – Dostawa oprogramowania dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie” – rozszerzenie licencji ESET Endpoint Security Suite lub równoważny: ilość sztuk - 25 sztuk. Oferowane oprogramowanie musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowane oprogramowanie biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji określa projekt umowy dla części nr 2 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik: nr 1.1. (dla części 1), zał. nr 1.2 (dla części 2) do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. 4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach