Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8613428, 603044063 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
  Komisji Edukacji Narodowej 3
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 33 8613428, 603044063, fax. -
  REGON: 00018783700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsme.zywiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: 1.1. Część I – Szkolenie dla nauczycieli „Systemy fotowoltaiczne” Łączna liczba godzin na kurs: 22 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 15 osób. 1.2. Część II – Kurs dla nauczycieli i uczniów przygotowujący do egzaminu SEP do 1 kV wraz z egzaminem w tym: a/ Przeprowadzenie dla uczniów kursu przygotowującego do egzaminu SEP do 1 kV wraz z egzaminem Łączna liczba godzina na kurs: 60 godzin (10 godzin dydaktycznych na 1 grupę szkoleniową) (1 godzina = 45 minut). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 60 osób (w rozbiciu na 6 grup szkoleniowych po 10 osób). b/ Przeprowadzenie dla nauczycieli kursu przygotowującego do egzaminu SEP do 1 kV wraz z egzaminem Łączna liczba godzina na kurs: 20 godzin (10 godzin dydaktycznych na 1 grupę szkoleniową) (1 godzina = 45 minut) Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 20 osób (w rozbiciu na 2 grupy szkoleniowe), w tym 6 osób na uprawnienia E+D 1.3. Część III - Kurs dla nauczycieli „Projektowanie i programowanie układów automatyki” Łączna liczba godzin na kurs: 35 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 3 osoby. 1.4. Część IV – Kurs dla nauczycieli „Obsługa i programowanie robota przemysłowego” Łączna liczba godzin na kurs: 21 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) przy założeniu aby kurs został przeprowadzony w ciągu 3 następujących po sobie dni Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 3 osoby. 1.5. Część V – Kurs dla nauczycieli „Sprzęt komputerowy – IT Essentials” Łączna liczba godzin na kurs: 70 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym 40 godzin realizowanych w siedzibie Zamawiającego, 30 godzin dodatkowych (w tym 5 godzin wizyt studyjnych w jednostce prowadzącej takie szkolenia oraz 25 godzin online. Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 6 osób. 1.6. Część VI – Kurs dla nauczycieli „CNC SINUMERIK – Programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem Siemens Sinumerik 828D/840D” Łączna liczba godzin na kurs: 28 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 3 osoby 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca sporządzi dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 14.1.2 ppkt 3 SIWZ. 5) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.1. lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach