Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3419100 , fax. 052 3608206
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ul. Chodkiewicza 30 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3419100, fax. 052 3608206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na 6 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada minimalne parametry techniczne i programowe zgodne ze wskazanymi w kolumnie 1 formularza cenowego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego sprzętu, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy (urządzenia wymienione w załączniku nr 2 do siwz) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego urządzenia, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego urządzenia. 3. W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując ich opisu w niektórych zadaniach wskazał nazwę handlową (nazwę producenta). Tym samym Zamawiający wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności (jak przedmiot zamówienia opisany w kolumnie 1 formularza cenowego) wg wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu. 5. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 60950:2002 (Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej) oraz być zgodne z przepisami dotyczącymi oznaczenia CE w szczególności z art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2087 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172). Muszą spełniać pozostałe normy określone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ukw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach