Przetargi.pl
dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, komputerów typu cienki klient z monitorami i licencjami oprogramowania, pamięci RAM DDR2 i DDR3, licencji na system operacyjny i pakiet biurowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6101510 , fax. 56 6101682
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6101510, fax. 56 6101682
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, komputerów typu cienki klient z monitorami i licencjami oprogramowania, pamięci RAM DDR2 i DDR3, licencji na system operacyjny i pakiet biurowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu przy ul. św. Józefa 53-59 n/w sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: 1) komputerów stacjonarnych i monitorów LCD - Zadanie Nr 1, 2) drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych - Zadanie Nr 2. 3) komputerów typu cienki klient wraz z monitorami i licencjami na oprogramowanie VMWare - Zadanie Nr 3, 4) pamięci RAM DDR2 i DDR3, licencji na system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional 32/64 bit PL OEM lub równoważny, licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Dom i Firma PL lub równoważny - Zadanie Nr 4. 2. Specyfikację asortymentowo - ilościowo - cenową przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 2/1 - 2/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Szczegółową specyfikację techniczną i wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 3/1 -3/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie Nr 1 - 6.000,00 zł, Zadanie Nr 2 - 570,00 zł. Zadanie Nr 3 - 530,00 zł, Zadanie Nr 4 - 380,00 zł. Wadium wniesione w innych formach niż pieniądzu musi być dołączone do oferty w oryginale. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszz.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach