Przetargi.pl
Dostawa 19 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych okręgu bydgoskiego.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-317 Bydgoszcz, ul. Stefana Okrzei 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 32 33 130 , fax. 52 32 33 130
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  ul. Stefana Okrzei 10 10
  85-317 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 32 33 130, fax. 52 32 33 130
  REGON: 00000028200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 19 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych okręgu bydgoskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę 19 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych okręgu bydgoskiego. Minimalne wymogi techniczne określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W skład zestawu wchodzi m.in. stacja robocza z oprogramowaniem, monitor, klawiatura, mysz optyczna, czytnik kart typu SmartCard.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może byś wnoszone w jednej lub kilku formach określonych szczegółowo w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 12.2 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy wpłacać na rachunek Zamawiającego: BRE BANK S.A. Oddział Bydgoszcz, ul. Grodzka 17-21 44 1140 1052 0000 5973 5800 1001 z dopiskiem: Wadium - Dostawa komputerów - IIIG 231/9/15. 12.3 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, dowód wniesienia wadium musi być załączony do oferty. 12.4 Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dodatkowej gwarancji - max 24 miesiące
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bydgoszcz.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach