Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2546031 w. 249, 2504164 , fax. 032 2541717
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  ul. Kossutha 6 6
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2546031 w. 249, 2504164, fax. 032 2541717
  REGON: 27159080400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ietu.katowice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Na przedmiot zamówienia składa się zestaw komputerowy wraz z monitorem, 2 monitory i przełącznik sieciowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej specyfikacji (SIWZ). Kody licencji do dostarczanego oprogramowania muszą zapewniać Zamawiającemu nieograniczone czasowo, legalne korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, którego dotyczą. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją producenta - wymagania określone są w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. W przypadku oferowania urządzeń równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ dołączając do oferty dokumenty (np. specyfikacje techniczne towaru) potwierdzające, że urządzenie zapewnia uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych od założonych w niniejszej SIWZ. Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ietu.katowice.pl; http://www.ietu.katowice.pl/Zam_Publ/zp.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach