Przetargi.pl
Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2078562 , fax. 32 2078578
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2078562, fax. 32 2078578
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Gospodarki zgodnie z zakresami i opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowe postanowienia dla zakresów: 1. Wszystkie oferowane artykuły promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w siwz. 2. Wykonanie projektów, układów graficznych powinno być zgodne z zakresami i opisem zawartym w siwz. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie wzory logotypów w dniu zawarcia umowy. Wykonawca uzgodni i przedstawi Zamawiającemu wzór przedmiotu zamówienia zawierający m.in.: projekt, układ graficzny, propozycję tłoczeń, graweru, nadruku lub innej formy znakowania w terminie do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4. Wzory logotypów dostępne są również na stronach internetowych: www.slaskie.pl (w zakładce Do pobrania); www.rpo.slaskie.pl (w zakładce Promocja RPO - logo RPO, Województwa Śląskiego i Unii Europejskiej). Logotypy Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora oraz Invest In Silesia do wglądu na stronach http://invest.slaskie.pl/ oraz http://www.invest-in-silesia.pl/. 5. Wykonawca uwzględni i naniesie uwagi Zamawiającego do wzoru przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania uwag. 6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego wzoru przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad artykułów promocyjnych, które nie wynikły z winy Zamawiającego na własny koszt. 8. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do projektów i układów graficznych. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo- odbiorczym. 11. Do oferty Wykonawca (dla każdego zakresu odrębnie) musi dołączyć próbki artykułów promocyjnych w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny przedmiotu zamówienia w kryterium jakość. Próbki powinny spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek posiadających nadruk innej treści niż wskazana w siwz, umiejscowiony w innym miejscu aniżeli wskazano w siwz, jednakże naniesiony tą samą techniką, która będzie zastosowana przy umieszczaniu nadruków na przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zakresów. Zamawiający dopuszcza dołączenie próbek artykułów promocyjnych w kolorze innym niż wskazany w siwz. Dodatkowo dla zakresu I (notes z kartkami samoprzylepnymi) Zamawiający dopuszcza złożenie próbki z inną niż określona w siwz ilością kartek, dla zakresu V (pamięć USB) dopuszcza złożenie próbki o innej pojemności, oraz dla zakresu VI (torba bawełniana na materiały informacyjne) dopuszcza złożenie próbki o dowolnych wymiarach. Dla próbek Zamawiający nie wymaga opakowań. 12. W przypadku nie dołączenia próbek lub niezgodności próbek z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisu pkt II.1.3) ppkt 12 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach