Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Gmina Wadowice Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 39-308 Wadowice Górne, Wadowice Górne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6826203 , fax. 014 6826204
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Górne
  Wadowice Górne 116
  39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie
  tel. 014 6826203, fax. 014 6826204
  REGON: 85166123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wadowicegorne.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=22&grp=9

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa która obejmuje dostarczenie sprzętu i oprogramowania w podanych poniżej ilościach do placówek wskazanych przez zamawiającego, jego montaż oraz instalację oprogramowania: 1. Laptop z oprogramowaniem – 26 szt. 2. Tablica interaktywna – 3 szt. 3. Monitor dotykowy – 1 szt. 4. Punkt dostępowy – urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej – 1szt 5. Wideo projektor z uchwytem ściennym – 2 szt. 6. Serwer - 7 szt. 7. Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa z terminalem programowym – 7 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni wraz informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach