Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dekutowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 227 355 , fax. 158 236 496
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  ul. Dekutowskiego 20
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158 227 355, fax. 158 236 496
  REGON: 83121655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. Rodzaj zamawianego asortymentu i jego ilość wyszczególniona została w zał. nr 8 do SIWZ – Formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty – formularz cenowy – zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach