Przetargi.pl
„Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń na terenie Gminy Wiśniowa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb OSP w KSRG”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalembinie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-124 Wiśniowa, Kalembina
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 277 50 71, 607182542
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kalembinie
  Kalembina 52
  38-124 Wiśniowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 277 50 71, 607182542
  REGON: 690287375
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie (Ochotnicza Straż Pożarna)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń na terenie Gminy Wiśniowa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb OSP w KSRG”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie Parametry, dane techniczne oraz elementy wyposażenia przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie użyte w załączonej dokumentacji nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy pzp, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Urządzenia równoważne muszą bezwzględnie spełniać wymogi dla samochodów ratowniczo – gaśniczych wynikające z obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące warunki i wymagania:  polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z przepisami wykonawczymi do ustawy (tj. dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2019r., poz. 1002, z późn. zm.)  rozporządzenia ministrów: spraw Wewnętrznych i administracji, obrony narodowej,, Finansów oraz sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych używanych do celów specjalnych Policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji wywiadu, służby Kontrwywiadu wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby ochrony Państwa, Krajowej Administracji skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej, (dz. Dz. U. z 2019r., poz. 594)  Norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych)  Posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z rozporządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r., poz. 5). Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy loga jednostki, po bokach wzdłuż pojazdu pas z folii białej  odblaskowej, oznakowanie korytarza ratunkowego na tylnej żaluzji, z tyłu samochodu loga projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz loga zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  Posiadać dokument „świadectwo homologacji typu” potwierdzający parametry oferowanego pojazdu. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jako kompletnie wyposażony samochód wraz z zamontowanym sprzętem podstawowym, dodatkowym jak również wyposażeniem jednostki. Wykonawca potwierdzi spełniania minimalnych wymagań oferowanego pojazdu, na podstawie złożonego wraz z ofertą załącznika nr 7 do SIWZ w którym prawą stronę tabeli należy wypełnić poprzez wpisanie słowa /tak spełnia lub nie spełnia/, a tam, gdzie jest wymagane podaje się konkretną wartość lub wymagane informacje. W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa /nie/ lub zaoferuje parametry nie spełniające wymagań określonych przez zamawiającego jako minimalnych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na samochód i zabudowę pożarniczą liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi 24 miesiące. Zamawiający wymaga wykonywanie napraw przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W innych przypadkach Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane koszty pośrednie związane z dostarczeniem pojazdu do serwisu. Zapisy dotyczące gwarancji oraz serwisu stanowi wzór umowy §7 Gwarancja i Serwis. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. – nie dotyczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Wiśniowa: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie Oddział w Wiśniowej Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 z dopiskiem OSP.1.2020 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (zał. Nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. nr 2 i 3), c) specyfikacja wymagań technicznych dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia jednostki OSP– załącznik nr 7 Do SIWZ d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (uwaga – zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia składany jest wraz z ofertą). – załącznik nr 9 do SIWZ (jeśli dotyczy). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach