Przetargi.pl
Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko

Gmina Besko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-524 Besko, ul. Podkarpacka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 673 061 , fax. 134 673 520
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Besko
  ul. Podkarpacka 5
  38-524 Besko, woj. podkarpackie
  tel. 134 673 061, fax. 134 673 520
  REGON: 37044072600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.besko.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Besko : - 0,398 km sieci wodociągowej i 0,279 km sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Północnej w miejscowości Besko. Miejsce realizacji operacji: Besko, obręb geodezyjny nr 0001; działki nr: 4069, 609, 610/1, 610/9, 610/8, 611/1, 611/11, 823, 607, 606, 603/1, 603/4, 603/9, 605/3, 605/4, 605/2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach