Przetargi.pl
Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 487 600 , fax. 166 487 600
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Przeworska
  ul. Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 166 487 600, fax. 166 487 600
  REGON: 52583700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przeworsk.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w załączonych do siwz : 1) Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2. siwz 2) Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do siwz 3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących załącznik nr 4 do siwz .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank SA Nr konta: 36 1560 1195 2166 1681 5000 0009 Punkt Obsługi Klienta, 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 6 oznaczając tytuł przelewu: Wadium do przetargu nr: IIT 271.21.RB.20 - Przebudowa dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu Miasta (I piętro), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Zamawiający wymaga aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 4.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zaleca się użycie formularza stanowiącego zał. Nr 1 b) Kosztorys ofertowy – SZCZEGÓŁOWY z podaniem nośników cenotwórczych c) Potwierdzenie wpłaty wadium d) pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach