Przetargi.pl
Dostawa sprzętu do niszczenia dokumentów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do niszczenia dokumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do niszczenia dokumentów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z ulotką informacyjną lub etykietą potwierdzającą wymagany opis produktu, ilość, rodzaj, parametry oraz jego przeznaczenie. 4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do Magazynu SOI, ul. Konopnickiej 5, Rzeszów. 5. Dostawa realizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy. 7. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 9. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Dostawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 10. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 11. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, Formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodności z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach