Przetargi.pl
Dostawa warzyw, warzyw przetworzonych, jabłek i ziemniaków do Zakładu Karnego w Medyce

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 37-732 Medyka, N/N
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 671 57 44 , fax. 0-16 671 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  N/N
  37-732 Medyka, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 671 57 44, fax. 0-16 671 53 80
  REGON: 32037700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw, warzyw przetworzonych, jabłek i ziemniaków do Zakładu Karnego w Medyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko wykonawcy warzyw, warzyw przetworzonych, jabłek i ziemniaków do Zakładu Karnego w Medyce wg zestawienia: CZĘŚĆ I – Warzywa i owoce: 1. Buraki czerwone – 1 000 kg, 2. Cebula wolska - 2 200 kg, 3. Czosnek - 3 kg, 4. Kapusta biała - 2 200 kg, 5. Kapusta pekińska - 150 kg, 6. Marchew – 2 500 kg, 7. Seler - 130 kg, 8. Por - 130 kg, 9. Groch łupany - 150 kg, 10. Fasola biała (jaś) - 150 kg, 11. Pieczarki - 100 kg, 12. Kapusta czerwona - 150 kg, 13. Pomidory - 50 kg, 14. Ogórek - 200 kg, 15. Pietruszka - 130 kg, 16. Koperek świeży - 40 kg, 17. Rzodkiewka – 10 kg, 18. Jabłka - 2000 kg. CZĘŚĆ II – Warzywa przetworzone: 1. Kapusta kiszona - 300 kg, 2. Ogórek kiszony – 300 kg. CZĘŚĆ III – Ziemniaki: 12 000 kg. OPIS dla części od I do III zamówienia: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Warzywa i owoce muszą być zdrowe, czyste, wolne od zanieczyszczenia ziemią i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości środków ochrony roślin, bez uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez szkodniki, a także powodujących obniżenie ich wartości użytkowej. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących oznakowania. Podane wielkości produktów spożywczych mają charakter szacunkowy. Służyć one będą do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na w/w produkty w perspektywie 4 miesięcy. Minimalna gwarantowana ilość zamówienia wynosić będzie 30% zamówienia szacunkowego podanego powyżej w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. W poszczególnych częściach nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis asortymentu podany jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach