Przetargi.pl
Dostawa sprz., wyp. oraz licen. oprog. dla M. Ziel. w ram. proj. part. pt. „Szkoła online - wsp. działań eduk. w form. zdal.”-zakup sprzętu komput., wyp. oraz oprog. dla szkół podst. Miasta Zielonka

Miasto Zielonka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, Lipowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zielonka
  Lipowa 5
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  REGON: 013269730
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zielonka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprz., wyp. oraz licen. oprog. dla M. Ziel. w ram. proj. part. pt. „Szkoła online - wsp. działań eduk. w form. zdal.”-zakup sprzętu komput., wyp. oraz oprog. dla szkół podst. Miasta Zielonka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka. Dostawa realizowana będzie bezpośrednio do szkół podstawowych, na rzecz których nastąpi zakup sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania – 3 (trzy) lokalizacje na terenie Miasta Zielonka. Niniejsze zamówienie jest częścią projektu partnerskiego pn.: „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, który jest realizowany jest przez Gminę Radzymin w partnerstwie z Gminami: Miasto Kobyłka, Miasto Marki, Miasto Ząbki oraz Miasto Zielonka.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wszystkie wymagania określone w OPZ (załącznik nr 1 do SWZ) stanowią wymagania minimalne – jeśli nie jest napisane inaczej, oferowany sprzęt musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż te opisane w OPZ. Spełnienie tych wymagań jest obligatoryjne. Wykonawcy w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ) zobowiązani są do wskazania nazw producenta, typu/modelu, systemu operacyjnego, nazw oprogramowania, adresu strony internetowej wsparcia technicznego, dotyczących oferowanego sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” – nr umowy RPMA.02.01.02-14-i481/21-00 (Oś priorytetowa Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego, o wartości minimum 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w ramach jednej umowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, także w przypadku gdy wartość dostawy będzie uwzględniała również dostawę sprzętu komputerowego z licencjami. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach