Przetargi.pl
Dostawa spektrofotometrów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6302330 , fax. 042 6393952
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6302330, fax. 042 6393952
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrofotometrów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa spektrofotometrów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości równej sumie wadiów poszczególnych pakietów, na które jest składana oferta. Wadium dotyczące poszczególnych pakietów wynosi: Pakiet I - 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście zł zero gr, Pakiet II - 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście zł zero gr, Łączna kwota wadium obejmująca cały przedmiot zamówienia wynosi 2 400,00 zł słownie: dwa tysiące czterysta zero gr zł 2.Ostateczny termin wniesienia wadium i doręczenia dowodu jego wniesienia upływa dnia 24.09.2009 r. do godz. 10.00 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI 21 10501461 1000 0022 8237 8799 do dnia 24.09.2009 r. do godz. 10.00 z zaznaczeniem Wadium ZP-86-2009 - dostawa spektrofotometrów UM w Łodzi. -w poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. -gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas związania z ofertą,, -gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas związania z ofertą, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium z chwilą, gdy: -upłynął termin związania z ofertą -zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, -Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania oferty, -który został wykluczony z postępowania, -którego oferta została odrzucona. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: 1.Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2.Wykonawców, którzy wskażą w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć Podwykonawcom, 3.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. 4.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: -gdy jest ona niezgodna z ustawą, -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, -zawiera błędy w obliczeniu ceny, -który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, -nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 5.Warunki dodatkowe: -Płatność: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony towar przelewem, w terminie 30 dni od momentu dostarczenia potwierdzonej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym do siedziby Zamawiającego, Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 20.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz Oferty wg załącznika nr 1. 2.Wypełniony Przedmiot zamówienia wg załącznika nr 2. 3.Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 prawa zamówień publicznych załącznik nr 3.1 4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 pkt. 1-4 prawa zamówień publicznych - załączniki nr 3.2 5.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1: 5.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2.W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. 6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że: 6.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7.Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9.Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 10.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający bezwzględnie żąda spełnienia - pod rygorem odrzucenia oferty - tego wymogu poprzez wypełnienie punktu nr 8 w formularzu oferty. 11.Deklaracja zgodności CE - odpis lub kopia, a jeśli została sporządzona w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 12.Folder lub prospekt oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ - dopuszcza się folder lub prospekt w języku angielskim. 13. Dowód wniesienia wadium w formie wskazanej przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 3 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną