Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi , jak: budynek gospodarczy, garaż, ogródek, położonych na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego w ogólnej liczbie 63 szt. łódzkiego i mazowieckiego w ogólnej liczbie 63 szt. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części od 1 do 3

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 636 53 26 , fax. 042 632 9133
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
  ul. Północna 27/29 27/29
  91-420 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 636 53 26, fax. 042 632 9133
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi , jak: budynek gospodarczy, garaż, ogródek, położonych na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego w ogólnej liczbie 63 szt. łódzkiego i mazowieckiego w ogólnej liczbie 63 szt. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części od 1 do 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycena obejmuje 63 lokale mieszkalne położone na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego wraz pomieszczeniami przynależnymi częściami składowymi takimi, jak: budynek gospodarczy, garaż, ogródek przydomowy z opcją jej ponownego wykonania. Lokale te położone są na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego i stanowią własność Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącego we władaniu OT ANR w Warszawie Filia w Łodzi, a przeznaczone zostały do sprzedaży. Zamówienie podzielono na trzy części od 1 do 3: Część 1 - obejmuje wycenę 19 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi: budynek gospodarczy, garaż, ogródek przydomowy z opcją jej ponownego wykonania, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w powiatach zgierskim, brzezińskim, poddębickim, zduńskowolskim, łódzkim wschodnim, skierniewickim i na terenie miasta Łódź Część 2 - obejmuje wycenę 20 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi: budynek gospodarczy, garaż, ogródek przydomowy z opcją jej ponownego wykonania, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w powiatach sieradzkim, wieluńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, bełchatowskim. Część 3 - obejmuje wycenę 24 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi: budynek gospodarczy, garaż, ogródek przydomowy z opcją jej ponownego wykonania, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego w powiatach płockim, gostynińskim i sochaczewskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Posiadają uprawnienia - mają zarejestrowane w swej działalności gospodarczej wykonywanie usług związanych z wycenami majątkowymi i szacowaniem nieruchomości (art.174 ust.6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z póz..zm.) b) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i rzeczoznawcami majątkowymi zdolnymi do wykonania zamówienia. Należy wykazać się wykonaniem usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w ilości co najmniej 30 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości lokalowych. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane: 1. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego 3. Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.- Doświadczenie zawodowe wykaz wykonanych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest, krótszy - w tym okresie) w ilości co najmniej 30 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości lokalowych z potwierdzeniem prawidłowości ich wykonania w postaci referencji lub protokołów odbioru 4. Załącznik nr 4 do formularza ofertowego zgodnie ze wzorem zawierający m.in. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP, Oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust.1 w szczególności, że firma nie zalega z uiszczaniem, żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (art..24 ust.1 pkt 3), 5. Załącznik nr 5 do formularza ofertowego - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę i potwierdzających dokumenty za zgodność z oryginałem, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach