Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika w 2013r. (zn. spr. S-2710-2/13)

Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Barycz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 375-38-50 , fax. 0-41 375-39-10
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
  Barycz
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 375-38-50, fax. 0-41 375-39-10
  REGON: 67008053700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radom.lasy.gov.pl/barycz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika w 2013r. (zn. spr. S-2710-2/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika wykonanych według wzorów określonych: - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. z 2007r. nr 51, poz. 342); - Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999r. z wzorcami mundurów i przedmiotów uzupełniających mundury leśnika oraz wzorcową dokumentacją techniczną; - Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lipca 2001 r., w sprawie określenia rodzajów tkanin, jakie mogą być używane do szycia mundurów leśnika; - Zarządzeniem Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r., w sprawie określenia rodzajów tkanin jakie mogą być używane do szycia mundurów leśnika; - Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika; - Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 lipca 2012 r., w sprawie zmian dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, i zgodnie z wykazem rodzajów sortów, zamieszczonym w formularzu cenowym (załącznik nr 1.2 do SIWZ), który zawiera również szacunkowe ilości sortów. Wartość zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 180000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.radom.lasy.gov.pl/barycz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach