Przetargi.pl
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Włoszczowa w 2013r

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 104 , fax. 041 3942339
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 104, fax. 041 3942339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Włoszczowa w 2013r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. 1 Remont drogi gminnej - Wola Wiśniowa - Martynnik o długości 540m i powierzchni 1620m2 - nawierzchnia asfaltowa Zad. 2 Remont drogi gminnej - ul. Leśna w Kurzelowie o długości 642m i powierzchni 2889m2- nawierzchnia asfaltowa. Zad. 3 Remont drogi gminnej w Ogarce o długości 300m i powierzchni 900m2- nawierzchnia asfaltowa Zad. 4 Remont drogi gminnej - Ludwinów Duży - Ludwinów Mały o długości 60m i powierzchni 180m2- nawierzchnia asfaltowa Zad. 5 Remont drogi gminnej - Piła Łachowska - Klekot o długości 250m i powierzchni 1045m2- nawierzchnia asfaltowa Zad. 6 Remont drogi gminnej w Międzylesiu Mchowiu o długości 60m i powierzchni 210m2 - nawierzchnia asfaltowa Zad. 7 Remont drogi gminnej w Bebelnie Wsi o długości 30m i powierzchni 90m2- nawierzchnia asfaltowa Zad. 8 Remont drogi gminnej - ul. Tęczowa we Włoszczowie o długości 103m i powierzchni 412m2- nawierzchnia asfaltowa Zad. 9 Remont drogi gminnej - ul. Konopnickiej we Włoszczowie o długości 130m i powierzchni tłucznia 380m2- nawierzchnia tłuczniowa Zad. 10 Remont drogi gminnej - ul. Jodłowa we Włoszczowie o długości 170m i powierzchni 680m2- nawierzchnia asfaltowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach