Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. – postępowanie drugie

Nadleśnictwo Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, Stara Bircza 99
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 65 22 280 , fax. 16 65 22 281
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bircza
  Stara Bircza 99
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 16 65 22 280, fax. 16 65 22 281
  REGON: 65050229600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. – postępowanie drugie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część nr 1: 1) sortów mundurowych leśnika wykonanych według wzorów określonych: a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. (Dz. U. poz. 2466), b) Zarządzenie nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzenie nr 50 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, d) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Powyższe akty prawne oraz dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo- Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: a) wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych jest dostępny pod linkiem: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VPAXNeH1qes b) szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno – technologiczną oraz dokumentację fotograficzną zamieszczono na stronie internetowej http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. Część nr 2: 2) odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wykonanych zgodnie z: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; b) Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.); d) Protokołem dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zawartego dnia 25 stycznia 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U - XLIII, zawartym dnia 25 listopada 2014 roku. e) wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami. Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają normy:  odzież ochronna - wymagania ogólne PN - EN 13688:2013-12,  środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne EN ISO 20345:2012,  obuwie ochronne EN ISO 20346:2007/A1:2008,  środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe EZ ISO 20347:2012,  odzież ochronna- ochrona przed deszczem EN 343:2003+A1:2007/ AC:2009 (PN - EN 343+A1:2008/AC:2010),  odzież ochronna- ochrona przed zimnem EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01),  odzież ochronna wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem – PN-EN 14058:2018-02 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w odniesieniu do materiałów (wyrobów) wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji. Kolorystyka ubrań roboczych / ochronnych powinna obowiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: dla Pakietu nr 1: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), dla Pakietu nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Przemyśl nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0090 8700 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. – postępowanie drugie” część nr ……………….. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty – w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia po otwarciu oferty i zdeponowania w kasie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji (poręczenia) zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 03.04.2020 r., do godz. 1100. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6d. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 8.1. oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ b) Wypełniony formularz cenowy zgodny w treści z wzorem – załącznikiem nr 1A, 1B do SIWZ. c) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) d) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1c i 1d (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1a i 1b (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach