Przetargi.pl
DOSTAWA UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA PODKARPACKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-241 Rzeszów, Lubelska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7433074, , fax. 178 533 539
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
  Lubelska 4
  35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7433074, , fax. 178 533 539
  REGON: 18063441700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pbgitr.geodezja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA PODKARPACKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „DOSTAWA UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA PODKARPACKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE” z podziałem na części: Część 1. Dostawa 1 (jednego) używanego samochodu osobowego typu KOMBI. Część 2. Dostawa 1 (jednego) używanego samochodu osobowego typu KOMBIVAN. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie 2 używanych samochodów osobowych. Zakres zamówienia podzielono na następujące części: Część 1. Dostawa 1 (jednego) używanego samochodu osobowego typu KOMBI. Samochód musi spełniać następujące warunki: 1) samochód używany, sprawny technicznie, bezwypadkowy, gotowy do natychmiastowej jazdy, bez oznak korozji; 2) rodzaj pojazdu: osobowy typu Kombi, 5 drzwiowy; 3) rok produkcji: 2017 lub młodszy; 4) przebieg: do 50 000 km; 5) liczba miejsc: 5; 6) pojemność skokowa silnika: min. 1400 cm3; 7) rodzaj paliwa: olej napędowy lub benzyna; 8) moc silnika: min. 100 KM; 9) skrzynia biegów: manualna; 10) wyposażenie minimum: - ABS; - ASR (kontrola trakcji); - ESP (stabilizacja toru jazdy); - klimatyzacja manualna lub automatyczna; - centralny zamek sterowany pilotem; - immobiliser; - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; - elektryczne szyby przednie i tylne; - elektrycznie ustawiane lusterka boczne; - czujniki parkowania. Część 2. Dostawa 1 (jednego) używanego samochodu osobowego typu KOMBIVAN. Samochód musi spełniać następujące warunki: 1) samochód używany, sprawny technicznie, bezwypadkowy, gotowy do natychmiastowej jazdy, bez oznak korozji; 2) rodzaj pojazdu: osobowy typu Kombivan, 5 drzwiowy; 3) rok produkcji: 2017 lub młodszy; 4) przebieg: do 50 000 km; 5) liczba miejsc: 5; 6) pojemność skokowa silnika: min. 1400 cm3; 7) rodzaj paliwa: olej napędowy lub benzyna; 8) moc silnika: min. 100 KM; 9) skrzynia biegów: manualna; 10) wyposażenie minimum: - ABS; - klimatyzacja manualna lub automatyczna; - drzwi przesuwne z obu stron, przeszklone, w drugim rzędzie; - kanapa 3-osobowa, dzielona, w drugim rzędzie; - centralny zamek sterowany pilotem; - immobiliser; - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; - elektryczne szyby przednie; - elektrycznie ustawiane lusterka boczne. • Samochody będące przedmiotem zamówienia powinny: a. być zarejestrowane w Polsce, b. posiadać aktualne ubezpieczenie OC. • Wykonawca winien być właścicielem w Polsce lub mieć pisemne prawo do dysponowania oferowanym pojazdem/pojazdami. Winne one stanowić prawo własności Wykonawcy, lub Wykonawca winien być uprawniony do sprzedaży pojazdu/pojazdów na rachunek właściciela. Oferowane samochody nie mogą stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia bankowego, nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. • Dostawa do siedziby Zamawiającego: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2. stosuje się. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z Wykonawców. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4), przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4) składa każdy z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach