Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w przewidywanej ilości 1 000 Mg na potrzeby Obwodów Drogowych tj.: Zadanie nr 1. OD Łopuszno - 300 Mg (w tym dostawa na bazę w Kurzelowie - 150 Mg). Zadanie nr 2. OD Pińczów - 150 Mg. Zadanie nr 3. OD Staszów - 200 Mg. Zadanie nr 4. OD Nowa Słupia - 150 Mg. Zadanie nr 5. OD Ostrowiec Świętokrzyski 200 Mg.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 00127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w przewidywanej ilości 1 000 Mg na potrzeby Obwodów Drogowych tj.: Zadanie nr 1. OD Łopuszno - 300 Mg (w tym dostawa na bazę w Kurzelowie - 150 Mg). Zadanie nr 2. OD Pińczów - 150 Mg. Zadanie nr 3. OD Staszów - 200 Mg. Zadanie nr 4. OD Nowa Słupia - 150 Mg. Zadanie nr 5. OD Ostrowiec Świętokrzyski 200 Mg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli do Obwodów Drogowych. Szczegółowe zestawienie ilości i terminy dostaw dla każdego Obwodu Drogowego określa rozdział 3. Wymagania dotyczące soli określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (Rozdział 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 144000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości : - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 - 740,00 zł. - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 - 370,00 zł. - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 - 495,00 zł. - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 4 - 370,00 zł. - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 5 - 495,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szdw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach