Przetargi.pl
Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej - ulica Radomska w Starachowicach

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 273 19 72-73 , fax. (041) 273 19 74
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
  ul. Ostrowiecka 15 15
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 273 19 72-73, fax. (041) 273 19 74
  REGON: 29101963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej - ulica Radomska w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Most o długości całkowitej (ze skrzydełkami ) - 39,74 m, szerokość całkowita - 11.38 m, długość ustroju nośnego 2x 12,27 m. Zakres robót obejmuje : roboty rozbiórkowe, zbrojenia, betonowanie, izolacje, odwodnienie mostu, dylatacje , nawierzchnie na moście i chodniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przetargu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie dziesięć tysięcy 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-starachowice,pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach