Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych o nr 004322T w miejscowości Tułkowice, nr 004320T w miejscowości Tułkowice, nr 004317T w miejscowości Pielaszów i nr 004354T w miejscowości Wysiadłów

Gmina Wilczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 27-612 Wilczyce, 174 174
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8377275 , fax. 015 8377236
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilczyce
  174 174 174
  27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8377275, fax. 015 8377236
  REGON: 83040979000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych o nr 004322T w miejscowości Tułkowice, nr 004320T w miejscowości Tułkowice, nr 004317T w miejscowości Pielaszów i nr 004354T w miejscowości Wysiadłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie dróg gminnych n/w zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową, która obejmuje: 1) Odbudowę drogi gminnej nr 004322 T Wilczyce - Daromin na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 336,00 w miejscowości Tułkowice ( tj. na długości 336,00 [mb] i szerokości jezdni 3,50[m]) zostanie wyrównana istniejąca podbudowa oraz położona warstwa z tłucznia kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 [cm] na którą zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 [cm], zaś pobocza o szerokości 0,30[m] po obu stronach jezdni zostaną utwardzone mieszanką sortową 2) Odbudowę drogi gminnej nr 004320 T Tułkowice - Przezwody na odcinku od km 2 + 30,00 do km 3 + 240,00 w miejscowości Tułkowice ( tj. na długości 1.210,00 [mb] i szerokości jezdni 3,50[m] ) zostanie wyrównana istniejąca podbudowa oraz położona warstwa z tłucznia kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 [cm] na którą zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 [cm], zaś pobocza o szerokości 0,30[m] po obu stronach jezdni zostaną utwardzone mieszanką sortową. 3) Odbudowę drogi gminnej nr 004317 T Pielaszów - Sadłowice na odcinku od km 0 + 962,00 do km 1 + 587,00 w miejscowości Pielaszów ( tj. na długości 625,00 [mb] i szerokości jezdni 3,50[m] ) zostanie wyrównana istniejąca podbudowa oraz położona warstwa z tłucznia kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 [cm] na którą zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 [cm], zaś pobocza o szerokości 0,30[m] po obu stronach jezdni zostaną utwardzone mieszanką sortową. 4) Odbudowę drogi gminnej nr 004354 T Wysiadłów - Chwałki na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 560,00 w miejscowości Wysiadłów a) Na odcinku A od km 0 + 000,00 do km 0 +110,00 tj. na długości 110,00 [mb] i szerokości jezdni 3,50[m] zostanie wyrównana korona drogi, oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową istniejąca nawierzchnia asfaltowa i położona warstwa wyrównawcza mineralno - asfaltową o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 2[cm]. Następnie zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 [cm], zaś pobocza o szerokości 0,30[m] po obu stronach jezdni zostaną utwardzone mieszanką sortową. b) Na odcinku B od km 0 + 110,00 do km 0 + 560,00 drogi gminnej tj. na długości 450,00 [mb] zostanie wyrównana istniejąca podbudowa oraz położona warstwa z tłucznia kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20,00 [cm]. Następnie położona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 [cm], zaś pobocza o szerokości 0,30[m] po obu stronach jezdni zostaną utwardzone mieszanką sortową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilczyce.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach