Przetargi.pl
Dostawa soczewek jednoczęściowych zwijalnych

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
  ul. Powstania Styczniowego 1
  81519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek jednoczęściowych zwijalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soczewek jednoczęściowych zwijalnych. 2. Szczegółowy opis, szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i cechy określone zostały w Załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był nowy, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniał wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 1a do SIWZ (formularz cenowy), spełniał wymagania dotyczące wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych, był czytelnie oznakowany, zapakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do zachowania jałowości produktu w przypadku asortymentu sterylnego jednorazowego użytku i umożliwiający użycie tego produktu z zachowaniem zasad aseptyki; informacje niezbędne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego (w szczególności: nazwa, kod, producent, data ważności) winny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza. 4. Zamawiający wymaga, aby termin ważności dostarczonego asortymentu nie był krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 5. Określone w formularzu cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w formularzu cenowym szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej wartości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietu. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietu Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 7. Dostawy będą realizowane zgodnie z zamówieniami częściowymi zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem albo e-mailem. 8. W przypadku przedmiotu zamówienia lub jego elementu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza do składania ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum, czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731100-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach