Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym

Urząd Dozoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 722 100 , fax. 225 722 388
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 722 100, fax. 225 722 388
  REGON: 17196300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę samochodu osobowego z napędem elektrycznym, który spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ ; 2.Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna; 3.Wypełniony i podpisany wykaz dostaw - załącznik nr 8 do SIWZ. 4.(jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 6 do SIWZ; 5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach