Przetargi.pl
Budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 Józefów w ramach realizacji zadania: „Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo – rekreacyjnych przy ul. Dolnej”

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 790 000 , fax. 227 895 102
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 227 790 000, fax. 227 895 102
  REGON: 13268729000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 Józefów w ramach realizacji zadania: „Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo – rekreacyjnych przy ul. Dolnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z wymianą kotła olejowego na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy maksymalnej 50 kW z zasobnikiem c.w.u. dla budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 w Józefowie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do OPZ wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do umożliwienia podpisania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. Zamawiający nie dopuszcza wykonania jedynie wymiany palnika dla istniejącego kotła FERROLI GN1N08 na palnik gazowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna. Zamówienie stanowi część planowanych na 2019 rok zamówień dotyczących budowy instalacji gazowych w obiektach należących do Miasta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach