Przetargi.pl
Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk

Gmina Brańszczyk ogłasza przetarg

 • Adres: 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 5929310 , fax. 29 7422811
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańszczyk
  ul. Jana Pawła II 45
  07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie
  tel. 29 5929310, fax. 29 7422811
  REGON: 55066782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.branszczyk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu do rekreacji w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk. Projekt uwzględnia: - wykonanie jezdni manewrowej - ciągów pieszych - chodników - powierzchni utwardzonych - nawierzchnia utwardzona - oświetlenia z wewnętrzną siecią zalicznikową - system rozsączania wód opadowych. Inwestycja będzie prowadzona; Obręb: Poręba - Średnia 143501_2.0014, działki nr 379, 381, 382, 416, 417. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w pobliżu kościoła: - wykonanie ciągu pieszego z ławkami, koszami na śmieci i donicami na kwiaty w centralnej części placu od drogi wojewódzkiej w kierunku 'muralu" - wykonanie jezdni manewrowej (wewnętrznej drogi), służącej do obsługi placu i połączonej z drogą wojewódzką za pośrednictwem istniejących zjazdów, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, które będą wykorzystane w czasie różnych imprez okolicznościowych - festynów, spotkań, imprez masowych. Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przy ofercie Wykonawca składa n/w dokumenty: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 z SIWZ, wypełnione i podpisane przez wykonawcę, - Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 SIWZ. - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być co najmniej w wysokości oferowanej wartości przedmiotu zamówienia. - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że zrealizował co najmniej 2 roboty o zbliżonym zakresie do wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia /co najmniej budowa placów z kostki brukowej lub chodników z kostki brukowej lub jezdni z kostki brukowej/ i o wartości co najmniej 400 000 zł każda robota w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na załączniku nr 4 z SIWZ. - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia tj. w zakresie robót drogowych, elektrycznych i sanitarnych – załącznik nr 5 z SIWZ. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy – pracownik fizyczny wykonujący czynności związane z przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych, osoby te wykonawca powinien wykazać w załączniku nr 5 z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach